<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d34349568\x26blogName\x3dmacam-macam-software/free+download\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://macam-rojak-softwarefree-download.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://macam-rojak-softwarefree-download.blogspot.com/\x26vt\x3d7944758120917243322', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 

free Download,software,games,Handphone App/games Dan Macam-macam lagi

Google


MPEG4 and 3GP Player


Player untuk MPEG4 and telepon 3GP Player.

Download.

posted by Abu71 @ 21:47, ,
Majalah playboy Oktober 2006


Download-Playboy

posted by Abu71 @ 21:43, ,
Right Hemisphere Deep Exploration v4.1.20.1005 CAD Edition


Download

posted by Abu71 @ 21:35, ,
Google Earth 4.0.1693 Versi Terbaru


Berhasrat untuk mengetahui lebih banyak tentang satu tempat tertentu? Selamilah-- Google Earth yang menggabungkan gambar satelit, peta-peta dan kuasa Pencarian Google untuk meletakkan maklumat geografi dunia di hujung jari anda.


Download

posted by Abu71 @ 21:25, ,
Media Player 11.0.5705.5043 Beta 2 Untuk Windows XPWindows Media Player adalah perisian multimedia dimajukan oleh Microsoft untuk menyediakan pengguna-pengguna dengan keupayaan untuk melihat kandungan multimedia, daripada kedua-dua Internet dan daripada hard drive mereka.
Program ini membenarkan anda untuk melihat MPEG dan jenis lain pelbagai video kandungan, serta klip-klip audio.

Download

posted by Abu71 @ 21:20, ,